دانشكده حقوق و علوم سياسي از قديمي ترين مركز آموزش عالي در مي باشد

سابقه تاسيس دانشكده به افتتاح مدرسه سياسي در 28 آذر ماه سال 1278 باز مي گردد. ميرزا حسن خان مشيرالملك (مشيرالدوله- پيرنيا) كه به كوشش وي اين مدرسه شكل گرفت و اولين رئيس مدرسه نيز بود, در مقدمه كتاب حقوق بين الملل خود اظهار مي دارد"مدرسه سياسي و اداري براي تدريس علوم عاليه و تربيت جوانان عالم و كارآمد به جهت آتيه ادارات دولتي تحت نظارت وزير امور خارجه به وجود آمد."

مدرسه حقوق در سال 1299 زير نظر وزارت عدليه و مدرسه تجارت در 1304 در وزارت فوائد عامه ايجاد شد.

 در سال 1305 بنا به پيشنهاد وزارت معارف, مدرسه سياسي از وزارت 

دانشكده حقوق و علوم سياسي از قديمي ترين و شايد به جرات بتوان گقت قديمي ترين مركز آموزش عالي در ايران مي باشد.

سابقه تاسيس دانشكده به افتتاح مدرسه سياسي در 28 آذر ماه سال 1278 باز مي گردد. ميرزا حسن خان مشيرالملك (مشيرالدوله- پيرنيا) كه به كوشش وي اين مدرسه شكل گرفت و اولين رئيس مدرسه نيز بود, در مقدمه كتاب حقوق بين الملل خود اظهار مي دارد"مدرسه سياسي و اداري براي تدريس علوم عاليه و تربيت جوانان عالم و كارآمد به جهت آتيه ادارات دولتي تحت نظارت وزير امور خارجه به وجود آمد."

مدرسه حقوق در سال 1299 زير نظر وزارت عدليه و مدرسه تجارت در 1304 در وزارت فوائد عامه ايجاد شد.

 در سال 1305 بنا به پيشنهاد وزارت معارف, مدرسه سياسي از وزارت امور خارجه جدا و به آن وزارتخانه منضم گشت و سال بعد (1306) مدرسه حقوق نيز ضميمه اين وزارتخانه و مدرسه سياسي شد و در 2 مهر همان سال مدرسه جديد در محلي واقع در كوچه اي بين فردوسي و لاله زار افتتاح شد و 3 سال بعد مدرسه تجارت نيز با آن ادغام شد.

در سال 1313 همزمان با افتتاح دانشگاه تهران اين مجموعه تحت عنوان دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي در زمره دانشكده هاي دانشگاه تهران قرار گرفت, اما همچنان در محل سابق خود باقي ماند.

شش سال بعد, در سال 1319 پس از پايان ساختمان واقع در پرديس مركزي دانشگاه, دانشكده به محل جديد و فعلي آن نقل مكان كرد .

دانشكده حقوق و علوم سياسي از بدو شكل گيري تاكنون تغييرات و تحولات فراواني را به خود ديده است. از جمله در سال 1333 موسسه علوم اداري و بازرگاني در دانشكده تشكيل و در سال 1343 به عنوان دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني از آن جدا شد.

همچنين در سال 1338 موسسه تحقيقات اقتصادي را تشكيل داد كه در آبان ماه 1346 در چارچوب دانشكده اقتصاد از دانشكده جدا و باقيمانده با عنوان دانشكده حقوق و علوم سياسي تاكنون به حيات خود ادامه داده است.

اين دانشكده دانشمندان‌, محققان و انديشمندان برجسته اي را در دامن خود پرورانده است كه نام آنان چون ستاره اي در آسمان علم,  فرهنگ و ادب ايران مي درخشد, از جمله اين مشاهير مي توان به نام علامه دهخدا اشاره كرد.

علامه دهخدا از اولين دانش آموختگان مدرسه سياسي بوده و از سال 1299 رياست آنرا بر عهده داشت و پس از شكل گيري دانشكده حقوق و علوم سياسي  دانشگاه تهران نيز رياست دانشكده را تا سال 1320 عهده دار بود.