بيوگرافي:

            دكتر نسرين مصفا در سال 1333 متولد شد. وي ليسانس خود را در رشته علوم سياسي‌ و فوق ليسانس را در رشته روابط بين الملل اخذ نمود و سپس موفق به اخذ درجه دكتري در رشته علوم سياسي گرديد.

            وي داراي گواهينامه عالي در: حقوق بين الملل: آكادمي حقوق بين الملل هلند, صلح و توسعه: دانشگاه اروپايي صلح اتريش, حقوق بشر دوستانه: دانشگاه اروپايي صلح اتريش, حقوق انساني زن: يونسكو WUS اتريش و حقوق و روابط بين الملل مركز روابط دانشگاهي: يوگسلاوي سابق مي باشد.

            دكتر مصفا هم اكنون معاون مالي و اداري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و رئيس مركز مطالعات عالي يبن المللي مي باشد. وي علاوه بر عضويت در هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مدرس در دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه و مركز آموزشهاي ديپلماتيك وزارت امور خارجه مي باشد.

            دكتر مصفا همچنين عضو و معاون كميسيون كاربردي حقوق و معارف اسلامي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران, عضو كميته ملي رفع خشونت نسبت به زنان, مركز امور مشاركت زنان, عضو كميته ملي تدوين گزارش ملي ايراني براي كنوانسيون حقوق كودك, وزارت امور خارجه و عضو كميته كودك آزاري, وزارت بهداشت‌ درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

آثار و تاليفات:

كتاب:

          1-     مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل, مشترك دانشگاه تهران 1366

          2-     تجاوز عراق به ايران و موضعگيري سازمان ملل متحد, دانشگاه تهران 1367

          3-     راهنماي سازمان ملل تمحد جلد اول: اسناد مدارك , جلد دوم: موسسات تخصصي و رابطه جمهوري اسلامي ايران با آن             1374 , جلد سوم: اركان فرعي‌, ديوان بين المللي دادگستري و رابطه جمهوري وزارت امور خارجه, تهران 1374

          4-     مشاركت سياسي زنان, وزارت امور خارجه, تهران 1374

    مقاله:

          1-     مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل, مجله حقوقي, جلد 8, 1376

          2-     تحوا مغهوم حفظ صلح , مجله سياست خارجي, جلد 5 , شماره 2 , 1370

          3-     اهداف كنفرانس توسعه و محيط زيست سازمان ملل متحد (مشترك), مجله سياست خارجي, جلد 6 , شماره 3-2 , 1371

          4-     نقش مشاركت سياسي در تواناسازي زنان, مجله سياست خارجي, جلد 8, شماره 3, 1374

          5-     كيفيت مشاركت سياسي زنان در جهان سوم, مجموعه سمينار مشاركت اجتماعي زنان وزارت كشور‌, 1372

          6-     خشونت نسبت به زنان در بوسني و هرزگوين , جنايت عليه بشريت, مجموعه سمينار بوسني, 1374

          7-     مشاركت سياسي زنان, مطالعه ميداني, مجله سياست خارجي, 1374

          8-     جنبه هاي نظري عملكرد سازمان ملل متحد, ويژه نامه دهمين سالگرد مجله سياست خاص شماره ويژه, 1376

          9-     سازمان كنفرانس اسلامي و همكاري با سازمان ملل متحد, مجله سياست خارجي, ويژه نامه سازمان كنفرانس اسلامي, 1376

         10-   حقوق زنان, چالش ميان ازرشها, مجموعه اسلام و حقوق بشر, سازمان فرهنگ و ارتباطات, 1379

         11-   سازمان كنفرانس اسلامي و زنان, مجموعه سمينار ارزيابي نقش ايران در كنفرانس اسلامي وزارت امور خارجه, 1378

         12-   احزاب و نگرش جنسيتي, مجموعه سمينار احزاب وزارت كشور, 1378

         13-   عمليات حفظ صلح يوگسلاوي, عبرت آيندگان, مجموعه سمينار دفتر مطالعات وزارت امور خارجه 1378

         14-   اقدامات سازمان ملل متحد در زمينه رفع خشونت نسبت به زنان‌, مجموعه كارگاه رفع خشونت نسبت به زنان 1379,      دانشكده حقوق و علوم سياسي

          15-   زنان و علوم سياسي, يكصد سال آموزشي ديپلماسي, دانشكده روابط بين الملل و دانشكده حقوق و علوم سياسي, 1380

        16-   Settlment of  disputes in new convention on the law of the sea. Presented in international law and           international relations course, Dubrovink  1985 with certificate.

17-    Caracteristic of political participation of women in developing countries in lights of recurtment function of political system, Iran as a case study, presented in first post graduate course on human rights of women, Wien, 1993 with certificate.

         18-   Role of p olitical paricipation in empowerment of women, presented in international conference of role of women in national development, Rawelpendi, June 1994, published in tole of women in national development, Edited by Fashat Syed, Rawelpendi, Friends Pub, 1994

         19-    Impact of Iran- Iraq war on international peace and development of Iran presented in peace and development course, EPU, Austria 1996.

20-    Prisoners of war in Iran- Iraq war, presented in international humanitarian law course, EPU, Austria 1996

21-    Empowerment of women in Iran, practice of political development presented in the Islamic Societies in the transforming world seminar, Tohoko university and printed in seminar proceeding 2000

طرح هاي پژوهشي:

       1-     راهنماي اسناد و مدارك سازمان ملل متحد و تاريخچه استفاده ايران از اسناد و مدارك سازمان ملل متحد, مركز مطالعات عالي بين المللي دانشگاه تهران, 77- 1376

       2-     كنوانسيون حقوق كودك و بهره وري از آن در حقئوق ايران, موسسه حقوق تطبيقي دانشكده حقوق و علوم سياسي, 1377

       3-     مشاركت زنان در هفتمين انتخابات رياست جمهوري‌, مركز پژوهشهاي مجلس, 77- 1376

طرح هاي آموزشي:

1-     افزايش آگاهيهاي علمي و مهارتهاي عملي زنان براي شركت در مجامع بين المللي, مركز مطالعات عالي يبن المللي و مركز امور مشاركت زنان, 78- 1377

2-     افزايش آگاهيهاي علمي و مهارتهاي عملي زنان براي شركت در مجامع بين المللي, 78-1377

3-      افزايش توان مديريتي سازمانهاي غيردولتي جوانان, 1379 وزارت كشور

كارگاه هاي آموزشي و مشورتي:

1-     كارگاه آموزشي حقوق كودك 1378 , دانشكده حقوق و علوم سياسي و UNDP

2-     كارگاه آموزشي رفع خشونت نسبت به زنان 1379, دانشكده حقوق و علوم سياسي و UNDP

3-     كارگاه آموزشي حقوق كودك 1379 (مشهد) , دانشكده حقوق و علوم سياسي و UNDP

4-     كارگاه حقوق افراد داراي معلوليت 1379, دانشكده حقوق و علوم سياسي و UNDP

5-     كارگاه حقوق افراد داراي معلوليت 1380 (اروميه) , دانشكده حقوق و علوم سياسي و UNDP

6-     كارگاه مشورتي زن و فقر 1379 , مركز مطالعات عالي بين المللي و UNDP

7-     كارگاه مشورتي گزارش هزاره دبيركل متحد 1379 , مركز مطالعات عالي بين المللي و UNIC

       : گرايش تخصصي

            كارشناسي:       

            كارشناسي ارشد:  نقش ايران در سازمانهاي اجتماعي و فرهنگي – نقش ايران در سازمانهاي

بين المللي- سازمانهاي اجتماعي و فرهنگي بين المللي- سازمانهاي بين المللي

            دكترا: حقوق بشر