تاريخچه

موسسه حقوق تطبيقي يك موسسه پژوهشي وابسته به دانشكده

 حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران است كه اساسنامه آن، در

 1352 به تصويب رسيده و در سال 1353 فعاليت خود را آغاز نموده

 است.