مجموعه كتابخانه هاي دانشكده حقوق و علوم سياسي

مجموعه كتابخانه هاي دانشكده حقوق و علوم سياسي مشتمل بر كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي, كتابخانه مركز مطالعات عالي بين المللي و كتابخانه مو,سسه تطبيقي و اسلامي مي باشد. اين مجموعه كتابخانه دانشگاهي از نظر سابقه, تعداد و كيفيت مراجعه و كتب تخصصي و نشريات ادواري و روزنامه در سطح ايران و خاورميانه بي نظير است و در طول حدود 57 سال توانسته در خدمت اساتيد دانش آموختگان رشته حقوق و علوم سياسي و ديگر رشته هاي وابسته و ساير مراجعين آن باشد

كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي

كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي در سال 1318 ه. ش. تاسسي شده است. در حال حاضر مجموعه كتابخانه شامل حدود 146000 (يكصد و چهل و شش هزار) جلد كتاب, 170 عنوان نشريات ادواري لاتين, 175 عنوان نشريات ادواري فارسي و 15 عنوان روزنامه جاري مي باشد. در مجموعه قديمي نشريات آن بيش از 500 عنوان كه اكثر دوره هاي آنها كامل است, موجود مي باشد. همچنين بالغ بر 6800 جلد پايان نامه فارغ التحصيلي دانشجويان (كارشناسي, كارشناسي ارشد و دكتري) در كتابخانه نگهداير مي شود كه از اين تعداد حدود 800 جلد مربوط به دوره هاي تحصيلات تكميلي است.

كتابخانه داراي بخش هاي مرجع, فهرست نويسي و سازماندهي, امانت, نشريات و مخزن مي باشد.

نظام خدمات كتابخانه نيمه باز مي باشد. بخش مرجع و نشريات بصورت باز و مخزن كتابخانه بسته مي باشد. البته به علت نياز ويژه دانشجويان دوره دكتري كتابخانه آئين نامه ويژه اي براي استفاده مستقيم آنها از مخزن كتابخانه وجود دارد.

بخش مرجع كتابخانه مشتمل بر حدود 5500 جلد كتاب مرجع‌ , برگردان ها كه بر حسب نام نويسنده‌, عنوان كتاب و موضوعاتي كه كتابها بر بناي آن فهرست شده اند مي باشد. در اين بخش دائره المعارفها, واژه نامه ها, سالنامه ها, دستنامه ها  (Handbook) , نمايه ها, چكيده ها و فهرستهاي مورد نياز دانشجويان وجود دارد.

همچنين برگردان هاي ويژه پايان نامه ها و ليست نشريات و روزنامه ها نيز در اين بخش نگهداري مي شود. بخش نشريات ادواري نيز در قسمت مرجع قرار دارد كه معمولا آخرين شماره هاي هر دوره مجله در اختيار مراجعان قرار مي گيرد.

بخش فهرست نويسي و سازماندهي زير نظر كتابدار ارشد كتابخانه به سفارش, دريافت و فهرست نويسي و سازماندهي منابع دريافتي كتابخانه مي پردازد.

نوع رده بندي بكار گرفته شده از كتابخانه رده بندي كنگره L.C مي باشد. كه نشانه هاي اوليه آن به ترتيب زير است:

دائره المعارف هاي عمومي- كتب مرجع                      A            علوم سياسي                          J

فلسفه – دين                                                       B            حقوق بين الملل                                    JX

تاريخ عمومي جهان                                         D            حقوق                                        K

جغرافيا                                                              G            علوم نظامي                            U

علوم اجتماعي                                                     H            علوم دريايي                           V

                                                                                    كتابشناسي و علوم كتابداري             Z

لازم به ذكر است كه هر كدام داراي رده بندي فرعي نيز مي باشد. مثل DS تاريخ آسيا مي باشد.

در حال حاضر براي سازماندهي كتابها از ديسكتهاي كتابخانه كنگره استفاده مي شود. كتابخانه در تقدم برنامه هاي خود, اطلاع رساني كامپيوتري را در نظر دارد و بزودي اقدام در اين زمينه بعمل خواهد آمد.

همچنين 5 مجموعه فرهنگ انگليسي – فارسي گويا براي نيازمندان آن در كتابخانه وجود دارد كه نياز اين دسته از مراجعان را نيز برآورده مي كند.

بخش امانت كتابخانه به دانشجويان و اساتيد دانشكده حقوق و علوم سياسي اختصاص دارد. دانشجويان ساير دانشكده هاي دانشگاه تهران با سرويس امانت بين كتابخانه اي قادر به امانت كتاب هستند و دانشجويان ساير موسسات آموزشي زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي درم حل مي توانند از منابع كتابخانه بهره گيرند. استفاده از پايان نامه ها نيز با معرفي نامه از استاد مربوط ميسر مي باشد.

مدت و تعداد كتب براي امانت دانشجويان به ترتيب زير است:

دوره كارشناسي             3 كتاب             15 روز

دوره كارشناسي ارشد     5 كتاب              20 روز

دوره دكتري                   8 كتاب              30 روز

مراجعان در صورت تاخير در برگشت كتاب بار اول 10 روز و بار دوم 20 روز و بار سوم يكماه از دريافت كتاب جديد محروم مي گردند.

كتابخانه هر شش ماه فهرست تازه هاي كتابخانه را كه در بخش فهرست نويسي تهيه مي شود چاپ و در دسترس مراجعان قرار مي دهد. همچنين براي انتخاب كتاب, از نظرات كميته انتخاب كتاب كه نمايندگان گروههاي آموزشي دانشكده نيز در آن عضويت دارند بهره جسته مي شود.

كتابخانه مركز مطالعات عالي بين الملل

كتابخانه مركز مطالعات عالي بين الملل يك كتابخانه تخصصي ويژه رشته هاي روابط بين الملل حقوق بين الملل, سازمانهاي بين الملل و رشته هاي وابسته مي باشد. اين كتابخانه در سال 1344 تاسيس شده و در حال حاضر در طبقه دوم دانشكده حقوق و علوم سياسي قرار دارد اين كتابخانه حدود 44000 جلد كتاب, 60 عنوان نشريه و 285 پايان نامه مي باشد. همچنين داراي بخش اسناد و مدارك سازمان ملل متحد است كه بعنوان يك كتابخانه امانت دار سازمان ملل متحد شناخته مي شود و داراي مجموعه كم نظيري از اسناد ملل متحد در ايران است . (اين بخش در حال حاضر در ساختمان شماره 2 دانشكده مستقر است). همچنين اين كتابخانه داراي مجموعه ميكرو فيلم اسناد و مدارك ملل متحد و نمايه هاي روزنامه نيويورك تايمز است.

كتابخانه موسسه حقوق تطبيقي و اسلامي

كتابخانه موسسه حقوق تطبيقي و اسلامي كتابخانه تخصصي ويژه حقوق تطبيقي و اسلامي است كه در سال 1354 تاسيس شده است و در حال حاضر در ساختمان شماره 2 دانشكده در ابتداي خيابان طالقاني مستقر است. اين كتابخانه مشتمل بر حدود 8000 جلد كتاب و 20 عنوان نشريه است. منابع ارزشمند اين كتابخانه كمك بزرگي به محققين اين زمينه مي باشد.

مجموعه ارزشمند كتابخانه هاي دانشكده حقوق و علوم سياسي به پشتيبان علمي اساتيد و دانشجويان و ديگر مراجعين خود در پژوهش در زمينه هاي مختلف هستند و كادر كتابخانه با حداكثر توان خود در جستجوي ارائه خدمات بهتر به مراجعين و انجام مسئوليت ويژه خود هستند و انتظار دارند كه اين خدمت در پرتو نظم و دقت مراجعين در استفاده و حفظ اين مجموعه غني و گرانبها مفيد واقع گردد.

قوانين و مقررات كتابخانه

1-     دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسي در مقاطع مختلف با تهيه كارت كتابخانه در ابتداي سال تحصيلي از منابع كتابخانه ها استفاده خواهند نمود.

2-     دانشجويان دانشگاه تهران از نظام امانت بين كتابخانه ها استفاده مي كنند.

3-     دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاههاي تحت پوشش وزارت علوم, تحقيقات و فن آوري با ارائه معرفي نامه در محل از منابع كتابخانه استفاده مي كنند.

4-     تعداد و زمان عودت كتب اماني براي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي به شرح زير است:

كارشناسي 5 جلد براي 15 روز

كارشناسي ارشد 7 جلد  براي 20 روز

دكتري 8 جلد براي 30 روز

5-     در صورت تاخير در برگشت كتاب به ازاي هر روز تاخير مبلغ 50 تومان جريمه دريافت مي شود.

6-     استفاده از كارت عضويت كتابخانه اختصاص به دارنده آن دارد و دانشجو مجاز نيست آنرا در اختيار ديگري قرار دهد.

7-     منابعي كه با كارت دانشجوئي جهت مطالعه در سالن كتابخانه امانت داده مي شود به هيچ عنوان نبايستي از كتابخانه خارج شود.

8-     استفاده از پايان نامه ها در سالن منوط به اجازه كتبي استادي است كه دانشجو تحت نظر او كار تحقيقي انجام مي دهد. در اين معرفي نامه بايد عنوان و نام نويسنده هر پايان نامه مشخصا ذكر شده باشد.

9-     پايان نامه ها به هيچ وجه نبايد از محل كتابخاغنه خارج و يا از آنان نسخه برداري گردد.

10- براي مطالعه پايان نامه ها بايد اصل كارت دانشجوئي همراه با معرفي نامه و تاييديه استاد مربوطه به بخش پايان نامه ها ارائه گردد.

11-  نشريات آرشيو سالهاي گذشته امانت داده نمي شود.

12-  بعلت اهميت نشريات و دارا بودن اطلاعات جديد و حفظ مجموعه كتابخانه در صورت عدم موازين فوق, كتابخانه از ارائه خدمات بعدي معذور خواهد بود. در صورت ديركرد به ازاي هر روز تاخير 50 تومان جريمه دريافت مي شود.

13-  ورود به كتابخانه بدون كيف خواهد بود و در بخش نشريات نيز از آوردن هرگونه پوشه , كتاب و دفتر بايد خودداري شود و فقط براي يادداشت برداري از كاغذ مي توانند استفاده كنند.

14-  كتابخانه به علت كثرت مراجعات و در عين حال كمبود امكانات از ارائه خدمات به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي معذور است.

15-  براي اساتيد محترم دانشكده حقوق و علوم سياسي تعداد كتب اماني 10 جلد و به مدت يك ماه مي باشد.